Konsultetik

Vi utför utredningar med koppling till natur, biologisk mångfald och andra miljöfrågor, bland annat för verksamheter som påverkar markanvändningen. Vi utför våra uppdrag åt många olika kunder inom vitt skilda branscher.

Vi vill gärna samarbeta med aktörer som har ett ansvarsfullt förhållningssätt till natur och biologisk mångfald och vi samarbetar med dem som respekterar FN:s tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption, de s.k. Global Compact.

Vi arbetar oberoende. Våra utredningar och analyser har ett objektivt förhållningssätt och vilar på vetenskaplig grund. Vi är verksamhetsoberoende och tar inte ställning till om en verksamhet som vi har i uppdrag att arbeta med är lämplig eller ej. Vi tar heller inte ställning till om platsen för en planerad verksamhet är lämplig. Vi ska i stället tillhandahålla beslutsunderlag av högsta kvalitet så att verksamhetsutövaren själv och prövande myndighet kan ta ställning till om verksamheten och lokaliseringen är lämplig.

Vi medverkar ibland som konsulter i uppdrag där starka intressen står emot varandra och där det ibland finns en stark opinion. Vi respekterar opinionen men låter den inte påverka vår syn på uppdraget eller vårt arbetssätt.
Våra principer
Ansvar för natur och biologisk mångfald
Ansvar för människor och miljö
Oberoende vetenskapliga bedömningar
Verksamhetsoberoende
Kundoberoende
Opinionsoberoende


Ladda ner vår konsultetik