Samhällsplanering

Rätt underlag vid rätt tid ger en smidig process från första frö till färdig etablering!

Vi har en gedigen erfarenhet av uppdrag inom många typer av samhällsplanering, inte minst för olika kommuner. Frågor om avvägningar i mark- och vattenanvändning har länge varit vårt huvudspår. Vi utför utredningar och inventeringar över en stor bredd av områden, såsom naturvärdesinventeringar, underlag och MKB för detaljplaner och översiktsplaner, tätortsnära skötselplaner, grönstrukturanalyser mm. Vi tar även fram informationsskyltar och annat informationsmaterial för naturreservat och nationalparker.

Vi ligger i framkant när det gäller att integrera ekologisk kompensation i samhällsplaneringen och göra kompensation till ett verktyg inför exploateringsprojekt.

Läs mer om våra tjänster för kommuner och myndigheter:
Inventeringar
MKB & tillstånd
Skötsel- och bevarandeplaner
Kompensationsstrategi
Utbildning
Naturinformation
PBL-utredning
Restaurering
Exempel på några av våra uppdrag inom samhällsplanering
Processledning för fördjupad översiktsplan för kusten inom Umeå kommun, 2008

Underlag naturvärden för planprogram Furunäset, Piteå kommun

Naturvärdesinventering inför naturvårdsplan, pågående. Heby kommun

Naturvärdesinventering inför detaljplan bebyggelse Vägnön Härnösand, 2014. Fortifikationsverket

Naturvärdesinventering och analys av exploateringskänslighet för Marielund inför detaljplan, 2014. Uppsala kommun

Skötselplan för Stadsliden, pågående. Umeå kommun

LIS-inventering, 2014. Arvidsjaur kommun

Skyltar och situationsplan för Björnlandet, 2014. Länsstyrelsen Västerbottens Län

Kunskapssammanställning kring anpassning till ett förändrat klimat, pågående. Länsstyrelsen i Norrbotten

Kompensationsstrategi, 2013-2014. Örebro kommun.