Naturkapital

Vi stödjer er med kartläggning, värdering och riskanalys av naturkapital och ekosystemtjänster.

Naturkapital är naturens alla samlade tillgångar och tjänster. Dessa har vi byggt vår ekonomi och vårt samhälle på. Alla verksamheter är beroende av, och har påverkan på, naturkapitalet i sin värdekedja.
Hur ser ert beroende ut?
Hur stor är er påverkan?
Vad är risken för signifikanta effekter på ert resultat och på er långsiktiga lönsamhet?
Hur kan ni hantera dessa utmaningar?

Naturkapitalet är värdefulla resurser som trä och mineraler, men också flödet av ekosystemtjänster som klimatreglering, pollinering och luftrening.

Ekosystemtjänster är ofta finansiellt gratis att nyttja. Den verkliga kostnaden av påverkan på naturkapitalet, så som luft, vatten, mark och biologisk mångfald, syns inte i en traditionell resultat- och balansräkning. Detta trots deras stora ekonomiska betydelse. Att kunna redovisa den verkliga kostnaden, naturkapitalet inkluderat, i monetära termer leder till effektivare riskhantering för ökade kostnader som kan komma att uppstå vid förändrade råvarupriser, miljö- och klimatförhållanden eller nya lagkrav.

Verksamheter som kartlägger och värderar sitt beroende av, och påverkan på, naturkapital har större möjlighet att hantera dessa utmaningar som ekonomin, samhället och miljön står inför.

Att värdera den här typen av dolda kostnader ger er ett försprång, och möjlighet att snabbare ställa om affärsstrategin mot en sann hållbar verksamhet. Följden blir ökad långsiktighet när det gäller lönsamhet och konkurrenskraft och en kapacitet att hantera nya, framtida utmaningar.

Enetjärn Natur har expertisen att kartlägga och värdera naturkapital för företag inom markanvändning, detaljhandel och tjänstesektorn. Vi genomför analyser av väsentliga råvaror, produkter och geografiska områden i värdekedjan. Vi bistår er även vid omställning av hela verksamheten för att göra naturkapital till en central del av företagets affärsstrategi, beslutsfattande och rapportering.

Vi samarbetar med TruCost som är världsledande inom analyser av data för finansiell värdering naturkapital.

Därför anlitar våra kunder oss

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom kartläggning och värdering av ekosystemtjänster och naturkapital.

Vi är rekommenderade som Technical Advisors för att applicera Natural Capital Protocol av organisationen Natural Capital Coalition.

Vi har ett stort internationellt nätverk som inkluderar världens ledande experter inom frågor som rör kvantifiering och värdering av företags och organisationers beroenden av och påverkan på naturkapital.

Företaget arbetar tvärvetenskapligt med experter inom miljöekonomi, ekologi, naturkapitalstrategier samt GIS.

Kontakt

Anders Enetjärn VD
+4690710952