Skapa natur

Vi planerar och utför praktisk naturvård och restaurering. För oss är det att "skapa natur"

Vi hjälper kommuner och länsstyrelser med skötsel- och bevarandeplaner, att restaurera våtmarker eller andra miljöer. Vi hjälper också olika exploatörer att skapa natur i samband med ekologisk kompensation eller vid ekologisk efterbehandling av tidigare industrimark.

I vår erfarenhetsbank finns allt från återskapade fågelsjöar, våtmarker, betade strandängar, flödvattenytor för rastande fåglar och restaurerade lövskogar. Men vi har också återetablerat vegetation på skadade fjällhedar och restaurerat flottsledsrensade vattendrag.

Därför anlitar våra kunder oss

Vi har sedan 2010 haft ca 25 uppdrag inom ”skapa natur”. Några av updragen hör till företagets allra största uppdrag genom tiderna med omsättning om > 5 Mkr.

Vi utvecklar nya metoder för att återskapa skadad natur, bl.a. med FoU-medel från Vinnova.

Vi bygger nätverk mellan företag och myndigheter inom ekologisk restaurering av skadad natur.

Vi har utformat en nationell handbok för restaurering av täkter, med fokus på ”Plan för artrikedom”. Vi ligger helt enkelt i framkant.

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50